Categories
ข่าวเทคนิคและวิธีการ

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองแห่งปี พ ศ 2565 นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช

สาระน่ารู้เทคโนโลยี

กระทรวงอุตสาหกรรม. ปณิตา  วรรณพิรุณ. ความฉลาดทางงดิจิทัล. พัฒนาเทคนิคศึกษา, 29 (102), 12-20.

สาระน่ารู้เทคโนโลยี
สาระน่ารู้เทคโนโลยี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน 2559. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา. การรู้เท่าทันการสื่อสารกับการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปสังคมไทยในยุคดิจิทัล.

สาระน่ารู้เทคโนโลยี
สาระน่ารู้เทคโนโลยี

(14)  ณพัฐอร บัวฉุน. การวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำอาง Determination of Heavy Metals in Cosmetics. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

สาระน่ารู้เทคโนโลยี

สุทธิปริทัศน์, 31 (97), 21-33. (11)  มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (Thai SMEs STANDARD). ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผสมสมุนไพร. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (12)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลิปสติก.