Categories
ครัวสร้างสรรค์

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

[2] กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, มีนาคม 2561, หน้า 32. กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, มีนาคม 2561, หน้า 32. สำนักกรรมาธิการ 2. รายงานของคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาศึกษาเรื่องร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เดินทางมาประชุม ครม. นัดสุดท้ายของปี 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. เล่ม 134 ตอนที่ forty ก. กลุ่มที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ครั้งที่สอง ซักฟอกนายกฯ และรัฐมนตรีรวม 6 คน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

ครั้งแรก ซักฟอกนายกฯ และรัฐมนตรีรวม 10 คน ระหว่างวันที่ ก.พ.